WARUNKI OGÓLNE


Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Prowadnica.com.pl  na rzecz Konsumentów oraz warunki ich świadczenia (w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym), warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Prowadnica.com.pl świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
3. Regulamin w niniejszym brzmieniu ma zastosowanie dla Zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

SŁOWNIK

4. Dla celów Regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie wskazanych w jego treści pojęć:

4.1.          Awaria - wszelkie okoliczności uniemożliwiające Użytkownikowi trwałe lub czasowe korzystanie ze Sklepu z przyczyn w nim leżących, za wyjątkiem przypadków, gdy zawieszenie lub przerwa w świadczeniu działalności Sklepu związana jest z konserwacją, naprawą, modyfikacją Sklepu lub innymi okolicznościami określonymi w Regulaminie,

4.2.           Dane Osobowe - dane osobowe Użytkowników w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

4.3.          Hasło - ciąg znaków (cyfr i liter) służących zabezpieczeniu dostępu do Konta,

4.4.          Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz. 121 z póz. zm.),

4.5.          Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007, nr 171, poz. 1206 z póz. zm.)

4.6.          Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego),

4.7.          Konto - przestrzeń dyskowa w Sklepie wraz z narzędziami internetowymi, pozwalającymi na korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie,

4.8.          Koszyk - lista Towarów, co do których Użytkownik złożył Zamówienie,

4.9.          Login - nazwa Użytkownika w Sklepie służąca logowaniu do Konta,

4.10.        Polityka prywatności ? zasady ochrony prywatności Użytkowników,

4.11.        Prawo autorskie - Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

4.12.        Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obowiązujący osoby dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

4.13.        Rejestracja - procedura zakładania Konta,

4.14.        Sklep internetowy Prowadnica.com.pl, dostępny pod adresem www.prowadnica.com.pl, prowadzony jest przez firmę Prowadnica.com.pl. Siedzibą firmy jest Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 3. Firma zarejestrowana jest przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg pod numerem OZK.V.7330.11279.2011 NIP: 867-184-23-22, Regon: 831216165.,

4.15.        Sklep - serwis internetowy należący do prowadnica.com.pl dostępny pod adresem http:// prowadnica.com.pl/,

4.16a.      Stały klient - Użytkownik, któremu  Prowadnica.com.pl przyznał status Stałego klienta,

4.16b.      Odbiorca hurtowy - Użytkownik, któremu  Prowadnica.com.pl przyznał status Odbiorcy hurtowego,

4.17.        Towary - rzeczy, które można nabyć w Sklepie,

4.18.        Usługa - usługi świadczone przez Prowadnica.com.pl na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w szczególności polegające na możliwości założenia Konta w Sklepie, zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, itp.,

4.19.        Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 tj.),

4.20.        Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z póz zm.)

4.21.        Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r. poz. 1422 tj.),

4.22.        Użytkownik - osoba fizyczna będąca Konsumentem korzystająca ze Sklepu,

4.23.        Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu:

5.1.   dostęp do Internetu,

5.2.   poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x. i wyższych, Chrome,

5.3.   rozdzielczość ekranu minimum 1024x768,

5.4.   urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji ?cookies?, aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in.

6. Prowadnica.com.pl zastrzega, że używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek, o których jest mowa w pkt. 4 powyżej, może również wpływać na poprawne wyświetlania stron internetowych Sklepu. Aby uzyskać pełną funkcjonalność Sklepu, należy wyłączyć wszelkie oprogramowanie mogącą na funkcjonalność Sklepu wpłynąć.

7. Korzystnie ze Sklepu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania na sprzęcie komputerowym Użytkownika.

 

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

8.    Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu.

9.    Nie jest możliwe korzystanie z Usług za pośrednictwem strony www.prowadnica.com.pl w sposób anonimowy.

10.  W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Sklepu, Użytkownik powinien dokonać rejestracji Konta.

11.  Aby dokonać rejestracji Konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, w którym obligatoryjnie należy podać następujące dane: adres swojej poczty elektronicznej, hasło, adres zamieszkania, numer telefonu, imię i nazwisko. Brak uzupełnienia lub odmowa uzupełnienia wymaganych pól uniemożliwia zarejestrowanie Konta.

12.  Dostęp do Konta zabezpieczony jest Hasłem stworzonym przez Użytkownika. Hasło powinno składać się z od 5 do 32 znaków.

13.  Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności swojego Hasła.

14.  Użytkownik, aby dokonać rejestracji Konta powinien złożyć oświadczenie o następującej treści, zaznaczając odpowiednie pole "check box":

14.1.  " Zgadzam się z Warunkami Świadczenia Usługi ".

14.2.   Akceptując regulamin: Oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko w celach realizacji i pełnej obsługi zamówień przez Prowadnica.com.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. poz. 1182 tj.). Prowadnica.com.pl informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.?

15.  Użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta.

16.  Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk "Zarejestruj się", na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta jest wysyłana przez Prowadnica.com.pl wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się podanym adresem poczty elektronicznej.

17.  Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

18.  Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta osobom trzecim.

19.  W przypadku zmiany swoich danych Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji.

20.  W przypadku, gdy Rejestracja Konta następuje w trakcie procesu zakupowego, Klient będzie zobowiązany do podania danych, o których mowa w pkt. 10 Regulaminu.

21.  W ramach Konta Użytkownik może w szczególności składać Zamówienia, zapoznawać się z informacjami przygotowanymi przez Prowadnica.com.pl w zakresie Towarów, sprawdzać status swoich Zamówień oraz dokonanych zakupów Towarów.

22.  Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

23.  Świadcząc określone w Regulaminie usługi drogą elektroniczną Prowadnica.com.pl stosuje przepisy obowiązującego powszechnie prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

 

ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

24.  Informacje przedstawione przez Prowadnica.com.pl w Sklepie dotyczące Towaru (w tym określenie jego ceny oraz ilości) stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego).

25.  Ceny Towarów oferowanych przez Prowadnica.com.pl wyrażone są w polskiej walucie w kwocie brutto (zawierają podatek VAT).

26.  Umowa sprzedaży Towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

27.  Użytkownik składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru przez Prowadnica.com.pl dokonując Zamówienia.

28.  Warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:

28.1.   dokonanie wyboru rodzaju, ilości Towaru, poprzez kliknięcie przycisku ?do koszyka? na stronie internetowej Sklepu,

28.2.   dokonanie wyboru sposobu dostawy,

28.3.   sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia Towarów, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie,

28.4.   podanie Danych Osobowych,

28.5.   zaznaczenie pola typu "check-box" potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności (w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada Konta), a także oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że złożenie Zamówienia pociąga ze sobą obowiązek zapłaty.

28.6.   zapoznanie się z ostatecznym brzmieniem treści Zamówienia składanego przez Użytkownika, wyświetlanej na stronie Sklepu po dokonaniu czynności określonych w pkt. 28.1.-28.5. Regulaminu oznaczonej jako "Podsumowanie zamówienia".

28.7.   potwierdzenie woli złożenia oferty przez Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

29.  Do chwili kliknięcia przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" na etapie "Formularza zamówienia", Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie pkt. 26 Regulaminu poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.

30.  Kliknięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" oznacza potwierdzenie prawidłowości danych osobowych Użytkownika Konta, z którego składane jest zamówienie.

31.  Po kliknięciu przez Klienta na przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z linkiem do szczegółów zamówienia. Zamówienie jest realizowane w ciągu 2-10 dni roboczych. W przypadku wybrania formy zapłaty przelewem zamówienie jest realizowane od chwili wpłynięcia środków na nasze konto bankowe. Brak nr zamówienia może opóźnić realizację zamówienia.

32.  Ceny w Sklepie są podawane w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie nie zawierają ceny transportu towarów do miejsca wskazanego przez Użytkownika. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy towaru wskazanej w formularzu zamówienia.

33.  Cena Towaru prezentowana w Sklepie przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego Towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia, sposób dostawy, sposób płatności. Prowadnica.com.pl dla Stałych klientów oraz Odbiorców hurtowych może w czasie negocjacji ustalić inne ceny.

34.  Pełna wartość zamówienia obejmująca cenę zamawianych Towarów, z uwzględnieniem ich ilości, sposobu dostawy oraz sposobu płatności i jest wyszczególniona na stronie Sklepu oznaczonej jako "Koszyk" i "Formularz zamówienia".

35.  Prowadnica.com.pl umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:

35.1.   przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej,

35.2.   płatność gotówką kurierowi przy odbiorze (pobranie),

35.3.   płatność w odroczonym terminie, w ramach limitu kredytowego przyznanego przez Prowadnica.com.pl Klientom posiadającym status Stałego klienta lub Odbiorcy hurtowego (limit kredytowy).

35.4.   płatność ratalna Santander Consumer Finanse SA.

36.  Potwierdzenie, utrwalenie, udostępnienie oraz zabezpieczenie istotnych postanowień umowy następuje przez dołączenie do dostarczonego Towaru w formie pisemnej potwierdzenia zakupu oraz elektronicznie: pouczenia o odstąpieniu od umowy, formularza odstąpienia od umowy oraz Regulaminu.

37.  Opcja zapłaty, o której jest mowa w pkt. 35.4. Regulaminu oznacza możliwość sfinansowania przez Użytkownika zakupu Towarów objętych danym zamówieniem ze środków pochodzących z umowy pożyczki zawartej przez Użytkownika z Santander Consumer Finanse SA  z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Strzegomskiej 42c, 53-605 Wrocław (KRS: nr: 0000040562). Prowadnica.com.pl nie pośredniczy w zawieraniu umowy pożyczki z Santander Consumer Finanse SA, a jedynie umożliwia złożenie przez Użytkowników wniosku o zawarcie umowy pożyczki za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku o udzielenie pożyczki udostępnionego przez Santander Consumer Finanse SA na stronie Sklepu. Warunki na jakich udzielona jest pożyczka oraz procedurę zawarcia umowy pożyczki określa pożyczkodawca ? Santander Consumer Finanse SA. Prowadnica.com.pl nie przetwarza danych osobowych podawanych przez Użytkownika podczas wypełniania wniosku kredytowego. W przypadku wyboru przez Użytkownika opcji zapłaty ? płatność ratalna, umowa sprzedaży towaru w Sklepie jest zawarta pod warunkiem rozwiązującym nie zawarcia przez Użytkownika umowy pożyczki z Santander Consumer Finanse SA .

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

38.  Użytkownik może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.

39.  Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży należy skierować na piśmie na adres: Prowadnica.com.pl , ul. Wyspiańskiego 3, 39-400 Tarnobrzeg.

40.  Do złożenia oświadczenia w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży służy wzór formularza odstąpienia od umowy, dostępny na stronie  https://prowadnica.com.pl/formularz-zwrotu.pdf oraz dołączony w formie elektronicznej każdorazowo do zamówionego Towaru.

41.  Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 38 wystarczy wysłanie do Prowadnica.com.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

42.  Prowadnica.com.pl poinformuje użytkownika o fakcie odbioru oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jego otrzymaniu na adres poczty elektronicznej udostępniony Prowadnica.com.pl .

43.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

44.  Prowadnica.com.pl jest zobowiązany do zwrotu świadczenia wszystkich płatności dokonanych przez Użytkownika, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy. Prowadnica.com.pl może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych płatności do chwili otrzymania Towaru, chyba że Użytkownik skorzysta z usługi, o której mowa w pkt 48 Regulaminu, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza.

45.  Poniesione przez Użytkownika koszty dostarczenia rzeczy podlegają zwrotowi wyłącznie do kwoty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia Towaru będącego przedmiotem Zamówienia oferowanego przez Prowadnica.com.pl.

46.  Towar powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem utraty wartości związanej z korzystaniem z Towaru w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W pozostałym zakresie za zmniejszenie wartości Towaru odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

47.  Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Użytkownik.

48.  W przypadku zgody na pokrycie kosztów zwrotu przez Prowadnica.com.pl zostanie przesłany drogą elektroniczną formularz zwrotu. Do zawarcia i jednocześnie wykonania umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na zamówieniu kuriera po odbiór zwracanego Towaru lub opakowania, dochodzi z chwilą wypełnienia przez Użytkownika wszystkich wymaganych pól i odesłania wypełnionego formularza.

49.  Warunkiem wysłania kuriera po odbiór zwracanego Towaru, w razie odstąpienia Użytkownika od umowy, jest weryfikacja przez Prowadnica.com.pl otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ

50.  Prowadnica.com.pl nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary.

51.  Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci Towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski.

52.  Użytkownik uprawnienia z tytułu gwarancji może wykonywać zgodnie z warunkami producenta Towaru.

53.  Udzielenie gwarancji przez producenta Towaru nie pozbawia Użytkownika prawa do dochodzenia wobec Prowadnica.com.pl roszczeń z tytułu rękojmi.

54.  W przypadku powstania wad fizycznych i prawnych Towaru objętych rękojmią zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru można składać w sposób zapewniający dojście do Prowadnica.com.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@prowadnica.com.pl lub w formie pisemnej na adres: Prowadnica.com.pl , ul.Wyspiańskiego 3, 39-400 Tarnobrzeg.

55.  Użytkownik powinien wykazać fakt dokonania zakupu Towaru, co do którego wykonuje uprawnienia z rękojmi za wady fizyczny lub prawne, od Prowadnica.com.pl.

56.  W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, może on żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, albo wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady rzeczy.

57.  Zgłoszenie żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy nie jest możliwe, jeżeli Prowadnica.com.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Towar obarczony wadą na rzecz wolną od wad albo wadę usunie. Użytkownikowi przysługuje prawo wyboru czy chce by wada została usunięta czy też by Towar został wymieniony na wolny od wad zamiast sposobu usunięcia wady proponowanego przez Prowadnica.com.pl, z wyłączeniem sytuacji, gdy sposób proponowany przez Użytkownika jest niemożliwy do spełnienia lub wiąże się z nadmiernymi kosztami względem sposobu usunięcia wady pierwotnie zaproponowanego przez Prowadnica.com.pl.

58. Prowadnica.com.pl może odmówić żądaniu Użytkownika o wymianę rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wad rzeczy jeżeli sposób wybrany przez Użytkownika nie jest możliwy do wykonania albo w porównaniu z drugim sposobem usunięcia wad wiąże się z nadmiernymi kosztami po stronie Prowadnica.com.pl.

59.  Jeżeli Prowadnica.com.pl, otrzymał od Użytkownika żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady albo żądanie obniżenia ceny, określające kwotę o jaką cena ma zostać obniżona i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

60.  Użytkownik nie może odstąpić od umowy, gdy wada Towaru jest nieistotna.

61.  Miejscem zwrotu towaru co do którego wykonywane są uprawnienia z tytułu rękojmi jest adres: Prowadnica.com.pl, ul.Mickiewicza 34H, 39-400 Tarnobrzeg.

62.  Koszty zwrotu Towaru, w szczególności koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, a także koszty robocizny i ponownego zamontowania rzeczy ponosi Prowadnica.com.pl.

63.  Użytkownik wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi wymagające zwrotu Towaru do Prowadnica.com.pl może dokonać tego bez ponoszenia kosztów poprzez skorzystanie z elektronicznego formularza zwrotu, który zostanie przesłany drogą elektroniczną. Do zawarcia i jednocześnie wykonania umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na zamówieniu kuriera po odbiór zwracanego Towaru lub opakowania, dochodzi z chwilą wypełnienia przez Użytkownika wszystkich wymaganych pól i odesłania wypełnionego formularza.

 

AWARIE

64.  Prowadnica.com.pl zobowiązuje się do dokładania starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu, a w przypadku wystąpienia Awarii, ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

65.  W przypadku wystąpienia planowanych przerw technicznych Użytkownicy zostaną o tym poinformowani, co najmniej z kilkugodzinnym wyprzedzeniem na stronie internetowej Sklepu.

 

DANE OSOBOWE

66.  Prowadnica.com.pl zobowiązuje się do ochrony Danych Osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

67.  Użytkownik podczas Rejestracji oświadcza, że:

67.1. wyraża nieograniczoną w czasie zgodę na przetwarzanie przez Prowadnica.com.pl danych osobowych, które zostały udostępnione w czasie procesu rejestracji Konta lub później w czasie aktualizacji danych tam zawartych.

68.  Użytkownik ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

69.  Przekazanie przez Użytkownika jego Danych Osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonywania Usługi przez Prowadnica.com.pl.

70.  Administratorem danych osobowych jest Prowadnica.com.pl.

71.  Użytkownik zgadza się na przetwarzanie Danych Osobowych pomimo zaprzestania korzystania z Usług.

72.  Użytkownik oświadcza, iż przekazane przez niego Dane Osobowe są prawdziwe i aktualne.

73.  Reptor.pl przetwarza dane osobowe podane przez Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności.

 

REKLAMACJA

74.  Klient ma prawo składać reklamacje, których przedmiotem może być jakość świadczonych Usług lub ich świadczenie niezgodnie z warunkami i zasadami określonym w Regulaminie.

75.  Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do Prowadnica.com.pl, tzn. drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.prowadnica.com.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@prowadnica.com.pl lub w formie pisemnej na adres: Prowadnica.com.pl, ul. Wyspiańskiego 3, 39-400 Tarnobrzeg.

76.  Prowadnica.com.pl ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.

77.  Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: - dane Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej) - uzasadnienie reklamacji.

78.  Prowadnica.com.pl dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

79.  Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni od wystąpienia przyczyny jej zgłoszenia.

 

ROZWIĄZANIE UMOWY

80.  Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli w sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do Prowadnica.com.pl poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: info@prowadnica.com.pl lub w formie pisemnej na adres: Prowadnica.com.pl, ul. Wyspiańskiego 3, 39-400 Tarnobrzeg.

81.  Prowadnica.com.pl może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu jak również w przypadku nie wyrażenia przez Użytkownika zgody na zmiany w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w czasie Rejestracji Konta.

82.  Złożenie skutecznego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 76 lub 77 Regulaminu, nie wpływa na obowiązki wynikające z innych umów zawartych za pośrednictwem Sklepu.

83.  Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Prowadnica.com.pl, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować Konta bez uprzedniej zgody Prowadnica.com.pl.

 

PRAWO WŁAŚCIWE

84.  Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Prowadnica.com.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Prowadnica.com.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

85.  Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Prowadnica.com.pl strony stosunku prawnego będą starały się rozwiązać polubownie, a w razie niemożliwości dojścia do porozumienia będą one rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Prowadnica.com.pl nie wyraża zgody na inne niż wskazane wyżej pozasądowe rozstrzyganie sporów z Użytkownikami.

Płatności BlueMedia i Credit Agricole

86. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

87. Czasu realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą jest tki sam jak dla płatności przelewowych

88. Dostępne form płatności:

  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Płatności online
  • BLIK

89. Reptor Sylwia Paź oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU

90. Nieodpłatnie odbieramy zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 3, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany (art. 37 ust 1 ustawy).

91. Nieodpłatnie odbieramy zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony przez sprzedającego (art. 37 ust. 2 ustawy).

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat: Prowadnica.com.pl, ul. Wyspiańskiego 3, 39-400 Tarnobrzeg
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów)
Data

Nr konta do zwotu (*)

* uzupełnić potrzebne dane

 

Formularz jest dostępny >> w formie pliku pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr konta bankowego BZWBK: 55 1090 2590 0000 0001 2971 4197

Nr konta bankowego dla odbiorców zagranicznych:

BIC - WBKPPLPP 

IBANPL55109025900000000129714197

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównywania